Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số nhân sự : 38 người; chia ra:

+ Ban giám hiệu : 03

+ Giáo viên : 24 người;

+ Nhân viên : 11 người; Trong đó: 01 kế toán, 01 y sĩ; 01 bảo vệ và 08 nhân viên phục vụ bếp ăn;

- Trình độ GV đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 31%;

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 37 cháu với 3 cô giáo 

- Khối 3 tuổi- 4 tuổi: 4 lớp:  Tổng số 121 học sinh 08 giáo viên

- Khối 4 tuổi – 5 tuổi: 3 lớp: Tổng số 108 học sinh, 06 giáo viên

- Khối 5 tuổi – 6 tuổi: 3 lớp: Tổng số 128 học sinh, 07 giáo viên